Oferujemy porady prawne online przez internet oraz podczas bezposrednich spotkan w naszym biurze.

Znajdziesz u nas tanie porady prawne, szybko i skutecznie.

Tanie porady prawne online to wygoda oraz oszczednosc czasu.

PRZYKŁADOWE ZAGADNIENIE ( RADCA PRAWNY )

Prawo Europejskie, Naruszenie zakazu dyskryminacji przez Instytucje UE, kwestei powództwa, zasadność odszkodowania

Jestem obecnie osoba bezrobotną w wieku 45 lat, absolwentem magisterskich studiów ekonomicznych, kilka lat po studiach pracowałam w bankach i instytucjach finansowych w Warszawie, obecnie jestem bez pracy i chciałam zaczepić się do pracy lub na początku na jakieś praktyki do jednej z instytucji UE.

Na stronie:

http://europa.eu/about-eu/working-eu-institutions/graduates/index_pl.htm#2

Znalazłam ogłoszenie z informacją, że Europejski Bank Centralny poszukuje na praktyki absolwentów ze specjalizacją w dziedzinie ekonomii, prawa lub tłumaczeń pisemnych

Poniżej przedstawiam treść:

„Europejski Bank Centralny

Absolwenci ze specjalizacją w dziedzinie ekonomii, prawa lub tłumaczeń pisemnych.

Kto może ubiegać się o staż? Studenci mający co najmniej dyplom licencjacki oraz młodzi absolwenci kierunków takich jak ekonomia, finanse, statystyka, zarządzanie, prawo, zasoby ludzkie oraz studiów tłumaczeniowych

Czas trwania stażu: 3-6 miesięcy

Miejsce stażu: Frankfurt nad Menem

Dofinansowanie: 850 lub 1 700 euro/miesiąc, w zależności od zakresu obowiązków, kwalifikacji oraz miejsca zamieszkania

Jak zgłosić kandydaturę? Wypełnij elektroniczny formularz zgłoszenia w odpowiedzi na konkretne opublikowane ogłoszenie o naborze.”

Zaniepokoił mnie jeden z warunków jakie należy spełnić bowiem Bank wymaga aby to byli studenci mający co najmniej dyplom licencjacki oraz m ł o d z i absolwenci. Proszę czy ja będąc w wieku 45 lat według prawa jestem osoba młoda czy starą i o poradę prawną czy przypadkiem poważna instytucja UE nie dopuściła się przypadkiem dyskryminacji ze względu na wiek ?

Na stronie

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:12007P/TXT:PL:HTML

znalazłam dokument o poważnym brzmieniu

Karta praw podstawowych Unii Europejskiej (2007/C 303/01) Parlament Europejski, Rada i Komisja uroczyście ogłaszają Kartę praw podstawowych Unii Europejskiej w brzmieniu przedstawionym poniżej:

KARTA PRAW PODSTAWOWYCH UNII EUROPEJSKIEJ

w której w art 21 określony jest zakaz bezwzględnej dyskryminacji ze względu na wiek

Niedyskryminacja

1. Zakazana jest wszelka dyskryminacja w szczególności ze względu na płeć, rasę, kolor skóry, pochodzenie etniczne lub społeczne, cechy genetyczne, język, religię lub przekonania, poglądy polityczne lub wszelkie inne poglądy, przynależność do mniejszości narodowej, majątek, urodzenie, niepełnosprawność, wiek lub orientację seksualną. 2.W zakresie zastosowania Traktatów i bez uszczerbku dla ich postanowień szczególnych zakazana jest wszelka dyskryminacja ze względu na przynależność państwową

Podobny zakaz wszelkiej dyskryminacji formułuje art 14 w Europejskiej Konwencji o Ochronie Praw Człowieka

Wiem, że podobne zakazy istnieją także w polskim kodeksie pracy i w przypadku i udowodnienia potencjalnemu pracodawcy dyskryminacji można żądać od potencjalnego pracodawcy odszkodowania ?

Proszę zatem o poradę czy ogłoszenie to zawiera znamiona dyskryminacji ze względu na wiek ?

Czy Instytucja ta wskazując na fakt, że przyjmie na praktyki wyłącznie studentów lub młodych absolwentów złamała przepisy niniejszych konwencji?

Czy mogę starać się o odszkodowanie a jeśli tak to na jakiej podstawie i w jakiej wysokości ?

Do jakiego sądu mogę skierować swoje roszczenia czy będzie to jakiś sąd Polski czy jeden z z sadów Europejskich takich jak Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej czy może Europejski Trybunał Praw Człowieka (ETPC) w Strasburgu ?

  UWAGA - masz podobny problem prawny?  

Sprawa opisana powyżej oznacza, że zajmowaliśmy się już takim, lub podobnym zagadnieniem. Dzięki temu możemy sprawnie i skutecznie rozwiązać Twój problem prawny.

Nasze porady to nie tylko wskazanie i wyjaśnienie istotnych w Twoim przypadku przepisów, ale także sugestia konkretnych działań, w oparciu o nasze doświadczenie w podobnych sprawach.

Zapytaj nas o Twój konkretny przypadek. Dzięki specjalizacji możemy zaoferować nasze wsparcie prawne teraz w jeszcze lepszych cenach.


Kliknij po wycenę - - - >   Porada prawna / radca prawny