Regulamin udzielania internetowych porad prawnych przez

Kancelarię Adwokacką Konrad Panek

NIP: 774-32-01-857, REGON: 367936929

 

§1. Postanowienia ogólne

1.      Niniejszy Regulamin, zwany dalej „Regulaminem”, określa zasady zawierania z Kancelarią Adwokacką Konrad Panek zwaną dalej „Kancelarią”, umów o świadczenie usług drogą elektroniczną, za pośrednictwem strony internetowej działającej pod adresem: http://www.poradyprawne.com.

2.      Kancelaria świadczy usługi w formie porad prawnych on-line, sporządzając dla podmiotu wysyłającego zapytanie, zwanego dalej „Klientem” dokument w wersji elektronicznej, obejmujący w szczególności analizę prawną przesłanego zagadnienia, projekt umowy, pisma procesowego lub pozasądowego, zwanego dalej „Opinią prawną”.

3.      Opinia prawna sporządzana jest każdorazowo przez prawników posiadających wiedzę, kwalifikacje i umiejętności niezbędne dla prawidłowego jej wykonania.

4.      Klient jest zobowiązany do zapoznania się z treścią Regulaminu i przestrzegania jego postanowień od chwili rozpoczęcia korzystania z usług Kancelarii.

§2. Sposób świadczenia usług

1.      Informacje o usługach zawarte na stronie http://www.poradyprawne.com stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny.

2.      W celu skorzystania z usług Kancelarii i otrzymania Opinii prawnej, Klient powinien sformułować zapytanie i przesłać je Kancelarii za pomocą formularza dostępnego na stronie: http://www.poradyprawne.com. Wraz z wysłaniem formularza Klient składa ofertę zawarcia umowy z Kancelarią na sporządzenie Opinii prawnej.

3.      Wypełniając formularz należy przestrzegać wskazówek znajdujących się w treści formularza, czytelnie oznaczyć rodzaj usługi, która ma zostać wykonana oraz opisać stan faktyczny, podając prawdziwe, pełne i dokładne informacje. Stan faktyczny może zostać poparty zeskanowanymi dokumentami.

4.      Po wysłaniu formularza Klient powinien oczekiwać na wiadomość zwrotną od Kancelarii potwierdzającą otrzymanie zapytania. Wiadomości zwrotne wysyłane są w przeciągu od 2 do 24 godzin od otrzymania zapytania, w dni robocze, przez które należy rozumieć dni niebędące sobotą bądź dniami ustawowo wolnymi od pracy.

5.      W przypadku, gdy opis stanu faktycznego jest niekompletny, bądź nie zawiera wszystkich informacji niezbędnych do sporządzenia Opinii prawnej, Kancelaria może w wiadomości zwrotnej skierować do Klienta pytanie dodatkowe oraz prosić o przesłanie dodatkowych dokumentów.

6.      Posiadając wszelkie niezbędne informacje oraz dokumenty Kancelaria przesyła Klientowi wycenę Opinii prawnej oraz wskazuje termin jej sporządzenia.

7.      Wycena dokonywana jest w złotych polskich z uwzględnieniem podatku VAT. Wynagrodzenie za sporządzenie Opinii prawnej należy wpłacać na rachunek bankowym Kancelarii prowadzonym przez BANK Pekao S.A. o numerze 38 1240 3174 1111 0010 7512 1526. Z chwilą zaksięgowania wpłaty wynagrodzenia na rachunku bankowym Kancelarii zostaje zawarta umowa pomiędzy Kancelarią a Klientem na warunkach wynikających z korespondencji mailowej i niniejszego Regulaminu.

8.      Opinie prawne sporządzane są w dni robocze, przez które należy rozumieć dni oznaczone w punkcie 3 niniejszego artykułu. Przeciętny termin sporządzenia Opinii prawnej wynosi 2-3 dni robocze.

9.      Termin sporządzenia Opinii prawnej przez Kancelarię rozpoczyna swój bieg z upływem terminu przysługującego Klientowi do odstąpienia od umowy, o którym mowa w §3 pkt 2 niniejszego Regulaminu. Klient może wyrazić zgodę na przystąpienie do sporządzenia Opinii prawnej przed upływem terminu do odstąpienia od umowy. Wówczas termin sporządzenia Opinii prawnej rozpoczyna swój bieg z początkiem dnia następującego po dniu zaksięgowania wpłaty wynagrodzenia za Opinię prawną na rachunku bankowym Kancelarii, o którym mowa w pkt 7. W celu przyspieszenia procedury, Klient może przesłać na adres mailowy Kancelarii potwierdzenie dokonania wpłaty.

10.  Faktura VAT wystawiana jest wyłącznie na życzenie Klienta.

11.  Po otrzymaniu Opinii prawnej, w razie posiadania wątpliwości związanych z jej treścią, Klient ma prawo zadawać pytania dodatkowe. Termin zadawania pytań dodatkowych wynosi 7 dni roboczych od otrzymania Opinii prawnej.

12.  Korespondencja, jak i kontakt Klienta z Kancelarią, związana z przesłanym zapytaniem, powinna odbywać się pocztą elektroniczną. Wszelka korespondencja kierowana do Klienta, w związku z przesłanym zapytaniem, będzie przesyłana na adres poczty elektronicznej Klienta podany w zapytaniu.

§3. Prawa i obowiązki stron umowy

1.      Kancelaria zobowiązuje się sporządzić Opinię prawną z zachowaniem należytej staranności zawodowej oraz zachować w tajemnicy wszelkie informacje, które uzyska w korespondencji mailowej od Klienta.

2.      W przypadku zastrzeżeń co do jakości wykonanej usługi, Klient może zgłosić reklamacje w terminie 7 dni od dnia wykonania usługi w formie wiadomości mailowej. Reklamacja powinna wskazywać imię i nazwisko albo nazwę Klienta, datę sporządzenia opinii prawnej oraz opis zastrzeżeń. Kancelaria ustosunkuje się do zastrzeżeń w terminie 7 dni w formie wiadomości mailowej.

3.      Klient ma prawo odstąpić od umowy w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Prawo odstąpienia od umowy, zgodnie z art. 38 pkt.1 i 13 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, nie przysługuje Klientowi, jeżeli Kancelaria wykonała w pełni opłaconą przez niego usługę, jak również w przypadku gdy wykonywanie usługi rozpoczęło się za zgodą Klienta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

4.      Odstąpienia od umowy Klient dokonuje poprzez przesłanie Kancelarii pocztą elektroniczną oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu. W przypadku realizacji prawa odstąpienia Klientowi przysługuje prawo zwrotu uiszczonego wynagrodzenia.

5.      Zwrot wynagrodzenia dokonywany jest niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Kancelaria otrzyma od Klienta oświadczenie o odstąpieniu od umowy.

§ 4. Polityka prywatności

1.      W celu udzielenia odpowiedzi na skierowane do Kancelarii zapytanie zachodzi konieczność podania danych osobowych, takich jak: imię, nazwisko oraz adres e-mail. Podanie powyższych danych jest dobrowolne, ale niezbędne do prawidłowego wykonania usługi.

2.      W chwili akceptacji Regulaminu, Klient wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Kancelarię w celu sporządzenia Opinii prawnej.

3.      Dane osobowe będą gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych.

4.      Klient ma prawo wglądu do swoich danych, do ich korekty oraz żądania zaprzestania ich wykorzystywania lub ich usunięcia.

5.      Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.

§5. Postanowienia końcowe

1.      W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

2.      Kancelaria zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w dowolnym czasie. Zmiany Regulaminu obowiązują od momentu umieszczenia na stronie internetowej http://www.poradyprawne.com informacji o zmianach. W momencie akceptacji Regulaminu Klient jest zobowiązany do przestrzegania jego postanowień w wersji obowiązującej w dniu wysłania zapytania. Późniejsze zmiany Regulaminu nie będą mieć zastosowania do umowy już zawartej.

3.      Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Kancelarią a Klientem, który jest konsumentem, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami Kodeksu postępowania cywilnego. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Kancelarią a Klientem, który nie jest konsumentem, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Kancelarii.

4.      Regulamin wchodzi w życie z dniem 15 maja 2015 roku.

 

ZAŁĄCZNIK NR 1

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Adresat: Kancelaria Adwokacka Panek, ul. Kolegialna 8, 09-402 Płock lub e-mail kancelaria@poradyprawne.com

 

 

Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy o świadczenie następującej usługi: ………………………………………………………………………………..
Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*): ………………………………………………………………………………….
Imię i nazwisko konsumenta(-ów): ………………………………………………………………………………..
Adres konsumenta(-ów): ……………………………………………………………………………………………….

Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej): …………………………………………………………………………………………………………
Data: ………………

(*) Niepotrzebne skreślić.